Projekty wielostronne

Szkoła wyższa może uczestniczyć w projekcie wielostronnym programu Erasmus jako jego partner (instytucja partnerska) lub koordynator (instytucja odpowiedzialna za całokształt prac związanych z realizacją projektu).

Projekty wielostronne mogą skupiać się na następujących zagadnieniach:

  1. rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, współpraca z przedsiębiorstwami (wzmocnienie związku pomiędzy kształceniem a rynkiem pracy; rozwój usług edukacyjnych dla przedsiębiorstw);
  2. ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego (m.in. szerszy dostęp dla grup gorzej reprezentowanych, rozwój elastycznych zasad w odniesieniu do nauki w trybie indywidualnym, w tym kształcenia na odległość);
  3. strategia mobilności i usuwanie barier ograniczających mobilność na poziomie szkolnictwa wyższego (m.in. wspieranie wirtualnej mobilności z zastosowaniem TIK, promowanie „okien mobilności”, udostępnianie zasobów edukacyjnych dla potrzeb wirtualnych kampusów, integrowanie tradycyjnych kursów z dostępem do wirtualnych materiałów edukacyjnych);
  4. modernizacji programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych  w szkołach wyższych (w tym reforma zarządzania i finansowania);
  5. rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia (w odniesieniu do trójkąta wiedzy – edukacji, badań i innowacji, m.in. stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród studentów).

Projekty wielostronne Erasmusa są tzw. działaniami scentralizowanymi, co oznacza, że wniosek o dofinansowanie projektu składany jest przez instytucję koordynującą w imieniu całego konsorcjum do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Najbliższy termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji nt. projektów wielostronnych Erasmusa dostępnych jest na stronie Agencji Wykonawczej.