Często zadawane pytania

Nie ma takiego wymogu. Pracownik uczelni wyjeżdża do zagranicznej uczelni lub przedsiębiorstwa, by realizować tam indywidualnie uzgodniony program szkolenia. Wymogi formalne są następujące:

 • wyjazd musi trwać co najmniej 1 tydzień a maksymalnie 6 tygodni;
 • niezbędne jest ustalenie "Indywidualnego programu szkolenia/planu pracy" i podpisanie go przez 3 strony: obie instytucje i pracownika.

Taki plan szkolenia powinien powstać odpowiednio wcześniej, ponieważ kwalifikacja na wyjazd uwzględnia jakość przygotowanego programu i spodziewane efekty szkolenia/ pracy. Z planu powinno wynikać, jaki będzie program pobytu, podejmowane działania i - jakie będą ich rezultaty - tj. jakie korzyści wyniesie pracownik z pobytu w zagranicznej instytucji - jak ten pobyt wpłynie na podnoszenie jego kompetencji jako np. nauczyciela akademickiego albo pracownika konkretnego działu uczelni.

Nie. Współpraca tego rodzaju nie wymaga podpisania umowy dwustronnej. Ekspert z zagranicznego przedsiębiorstwa przyjeżdża w celu prowadzenia zajęć ze studentami polskiej uczelni, na jej zaproszenie. Zalecane jest jednak spisanie ustaleń dotyczących programu wizyty jeszcze przed podpisaniem "Indywidualnego planu nauczania".

Uczelnia określa miesięczne stawki zgodnie z widełkami ustanowionymi przez NA (zob. załącznik VI do aktualnej umowy między uczelnią a Narodową Agencją). Uczelnia planująca zastosować niższą stawkę miesięczną niż 200€ powinna uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę NA. Zasada ta nie dotyczy wyjazdów bez grantu.

Zgodnie z zapisem w umowie (Załącznik VI) „okres pobytu w uczelni partnerskiej (…) będzie określany z dokładnością do 0,5 miesiąca” oraz „czas pobytu określa się (…) licząc liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych i pozostałych tygodni od daty rozpoczęcia pobytu do daty zakończenia”. Uczelnia może zdecydować, że rozlicza studentów z dokładnością do 0,25 miesiąca. Wybrana jednostka długości trwania pobytu (0,25 lub 0,5 miesiąca) powinna być stosowana do rozliczania wszystkich stypendystów. 

Czas pobytu wpisany do umowy wyjazdowej studenta to wielkość przybliżona. Podlega on weryfikacji na etapie rozliczania studenta z wyjazdu. Kluczowe są daty z zaświadczenia wydanego przez uczelnię przyjmującą po zakończeniu pobytu na stypendium. Istotna jest zgodność długości pobytu potwierdzonej przez uczelnię/ instytucję przyjmującą z danymi wpisanymi do sprawozdania końcowego składanego przez macierzystą uczelnię studenta. 

Czas pobytu na stypendium z dokładnością do 0,5 miesiąca określa się w następujący sposób:

 • od 0 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca;
 • od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca;
 • od 25 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc.

Czas pobytu na stypendium z dokładnością do 0,25 miesiąca określa się w następujący sposób:

 • od 0 do 3 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca;
 • od 4 do 10 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,25 miesiąca;
 • od 11 do 17 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca;
 • od 18 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,75 miesiąca;
 • od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc.

Przykład: Pobyt od 17 sierpnia do 23 listopada: jeden pełny miesiąc kończy się 16 września (drugi-16 października, trzeci-16 listopada), pozostałe dni, które nie zaliczają się do pełnego miesiąca (w tym przykładzie 7 dni) zostaną wyliczone z dokładnością do 0,5 miesiąca => rzeczywisty czas pobytu w tym przykładzie wynosi 3 miesiące. Jeżeli uczelnia rozlicza stypendystów z dokładnością do 0,25 miesiąca, w tym przykładzie rzeczywisty czas pobytu wynosi 3,25 miesiąca.  

W roku 2010/11 stawki maksymalne są uwzględnione w Załączniku VI do umowy finansowej.

Przykład: Studentowi jadącemu na studia do Belgii na 5 miesięcy przyznano kwotę 2.500€. Student wrócił ze stypendium z zaświadczeniem potwierdzającym czas wynoszący 4,5 miesiąca. Kwota jaką student może zachować to maksymalnie 2.250€ (500€ x 4,5 m-ca), co oznacza, że 250€ podlega zwrotowi do uczelni.

Ustalając zasady prosimy pamiętać, że ogólna kwota grantu wypłacona indywidualnemu stypendyście musi być liczbą całkowitą oraz, że wszyscy studenci muszą być traktowani w jednakowy sposób, spójny z zasadami uczelnianymi.

Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Stypendia programu Erasmus są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady ich przyznawania zostały zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (decyzja z dnia 31 maja 2010 r.). 

Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Wysokość stypendium na wyjazd w programie Erasmus zależy od uczelni macierzystej, z której wyjeżdża student. Narodowa Agencja na każdy rok akademicki określa dla danej grupy krajów minimalne i maksymalne kwoty stypendium miesięcznego. Kwoty te są uzależnione od kosztów utrzymania w danym kraju, określonych na podstawie informacji bazy EUROSTAT.

Uczelnia samodzielnie określa wysokość miesięcznego stypendium, oczywiście w ramach limitów podanych przez Narodową Agencję. Oznacza to, że dwie różne uczelnie mogą określić różną wysokość miesięcznego stypendium na wyjazd do tego samego kraju. Rozwiązanie takie zostało przyjęte z uwagi na możliwość przyznania dofinansowania z budżetów własnych uczelni oraz na różny stopień zainteresowania wyjazdami z poszczególnych uczelni. Co roku również ustalana jest minimalna kwota stypendium miesięcznego, która obowiązuje wszystkie uczelnie uczestniczące w programie Erasmus.

Uczelnia może podjąć decyzję o dofinansowaniu wyjazdu ze środków własnych. Dofinansowanie takie często przyjmuje formę częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów podróży.

Czas pobytu wpisany do umowy wyjazdowej studenta to wielkość przybliżona. Podlega on weryfikacji na etapie rozliczania studenta z wyjazdu. Kluczowe są daty z zaświadczenia wydanego przez uczelnię przyjmującą po zakończeniu pobytu na stypendium. Istotna jest zgodność długości pobytu potwierdzonej przez uczelnię/ instytucję przyjmującą z danymi wpisanymi do sprawozdania końcowego składanego przez macierzystą uczelnię studenta. 

Przykład: Studentowi jadącemu na studia do Belgii na 5 miesięcy przyznano kwotę 1.750€ (350€ x 5 miesięcy). Student wrócił ze stypendium z zaświadczeniem potwierdzającym czas wynoszący 4,5 miesiąca. Kwota jaką student może zachować to maksymalnie 1.575€ (350€ x 4,5 m-ca), co oznacza, że 175€ podlega zwrotowi do uczelni.

Zgodnie z zasadami Erasmusa student przebywający na stypendium w danej uczelni ma takie same prawa i obowiązki jak studenci miejscowi. Jeżeli członkowstwo w zrzeszeniach studenckich jest obowiązkowe dla studentów uczelni przyjmującej, to uczelnia ta może zobowiązać stypendystę Erasmusa do zapisania się do danej organizacji/ zrzeszenia (na okres pobytu), w tym wniesienia składki członkowskiej.

Podobnie w przypadku ubezpieczenia: jeżeli jest ono obowiązkowe dla wszystkich miejscowych studentów, to także przyjeżdżający do danej uczelni stypendyści Erasmusa są zobowiązani za nie zapłacić.

Uczelnia może zażądać zwrotu części lub całości stypendium, w przypadku gdy student nie wywiąże się z umowy z uczelnią. Elementem umowy jest porozumienie o programie zajęć uzgodnione z uczelnią macierzystą przed wyjazdem na stypendium (z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi już po przyjeździe do uczelni zagranicznej i zaakceptowanymi przez uczelnię macierzystą).

Jeżeli w porozumieniu uzgodniono, że student jest zobowiązany uzyskać 30 punktów na semestr, uczelnia macierzysta ma prawo oczekiwać, że w wykazie zaliczeń będzie rozliczone 30 punktów. Jeśli student nie zaliczy któregoś przedmiotu w uczelni przyjmującej i w konsekwencji uzyska się mniejszą liczbę punktów ECTS, nie znaczy to, że uczelnia macierzysta automatycznie zażąda zwrotu (części) stypendium. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Uczelnia macierzysta powinna postąpić zgodnie z regulaminem studiów, np. analogicznie jak w sytuacji, gdy student niebędący stypendystą uzyska negatywną ocenę na sesji egzaminacyjnej w kraju.

Zwrot całego stypendium jest zwykle egzekwowany w sytuacji, gdy student w rażący sposób nie wywiązał się z zobowiązań wobec uczelni macierzystej. 

Podpisując ze studentem porozumienie o programie zajęć macierzysty wydział może wymagać od studenta uzyskania mniejszej liczby punktów niż 30 na semestr. Może to wynikać stąd, że w przypadku danego studenta wystąpiły różnice programowe, które student będzie musiał uzupełnić.

Przygotowując porozumienie o programie zajęć, bierze się pod uwagę nie tylko liczbę punktów, tzn. 30 na semestr, ale także zawartość merytoryczną zajęć - przy czym nie chodzi tu o to, by w uczelni zagranicznej realizować identyczne przedmioty, jakie byłyby realizowane w uczelni macierzystej, ale o tzw. efekty kształcenia przypisane do danych zajęć.

Podstawą uzyskania zaliczenia okresu studiów odbytych za granicą jest uzgodnienie przed wyjazdem na stypendium "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement) podpisanego przez trzy strony - uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. W imieniu uczelni macierzystej „Porozumienie” podpisuje dziekan (jako osoba odpowiadająca za przebieg studiów), a jego podpis jest gwarancją uzyskania zaliczenia po powrocie, o ile student zrealizuje uzgodniony w „Porozumieniu” program. Powinny zostać uwzględnione także zmiany wprowadzone do „Porozumienia” po przyjeździe studenta do uczelni przyjmującej (ewentualne zmiany powinny nastąpić w ciągu ok. 2-4 tygodni i być pisemnie zatwierdzone przez uczelnię macierzystą).

Przygotowując „Porozumienie” bierze się pod uwagę nie tylko liczbę punktów, tzn. 30/ semestr ale także zawartość merytoryczną zajęć - przy czym nie chodzi tu o to, by w uczelni zagranicznej realizować identyczne przedmioty jakie byłyby realizowane w uczelni macierzystej (rzadko się zdarza, żeby uczelnie miały identyczne przedmioty), ale o tzw. "efekty kształcenia" przypisane do danych zajęć. Innymi słowy, te same efekty kształcenia można osiągnąć zdobywając wiedzę na różnie nazwanych zajęciach.

Jeżeli, mimo elastyczności uczelni macierzystej, występują tzw. różnice programowe powinny one być wyraźnie określone przed wyjazdem studenta na stypendium oraz powinien być uzgodniony sposób i termin ich uzupełnienia (przed wyjazdem lub po powrocie). Program studiów zapisany w „Porozumieniu o programie zajęć” powinien być tak dobrany, aby nie było zbyt dużych różnic programowych.

Po zakończeniu pobytu na stypendium uczelnia przyjmująca wydaje "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records).  Jeżeli student zrealizował program pobytu zgodnie z „Porozumieniem”, a z „Wykazu” wynika, że zaliczył wszystkie uzgodnione przedmioty, uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych za granicą.

Sprawy związane z zaliczaniem okresu studiów odbytych za granicą powinny być uregulowane w regulaminie studiów.

W razie problemów najpierw należy się kontaktować z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus oraz – koordynatorem ECTS, jeżeli został wyznaczony.

Nie. Fundusze Erasmusa przyznane danemu krajowi na wsparcie mobilności studentów są przeznaczone na wyjazdy studentów uczelni tego kraju. Tak więc budżet przyznany Polsce na wsparcie mobilności studenckiej jest przeznaczony wyłącznie na dofinansowanie wyjazdów stypendialnych studentów polskich uczelni.

Nie. Z programu Erasmus nie można uzyskać funduszy na dofinansowanie pełnych studiów podjętych w innym kraju (ani we własnym kraju). Erasmus jest programem wspierającym mobilność, czyli m.in. międzynarodową wymianę studentów. Stypendia Erasmusa przeznaczone są jedynie na dofinansowanie wyjazdów studentów na część studiów do partnerskich uczelni w innych krajach biorących udział w programie.

W ramach Erasmusa można odbyć część swoich studiów w zagranicznej uczelni, a stypendium jest dofinansowaniem wyjazdu.  Okres studiów w uczelni zagranicznej może trwać maksymalnie do jednego roku, i musi być zaliczony przez uczelnię macierzystą jako odpowiednik danego semestru czy roku w tej uczelni. Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden (ten sam) rok akademicki.

Jeśli ktoś podjął pełne studia np. w Wielkiej Brytanii, to może skorzystać z programu Erasmus w Wielkiej Brytanii – może wyjechać np. na jeden semestr do uczelni w innym kraju, np. w Hiszpanii, a potem wrócić na uczelnię brytyjską. Warunkiem jest, aby uczelnia macierzysta – w tym przypadku brytyjska – uczestniczyła w Erasmusie i miała umowę z uczelnią hiszpańską. Drugim koniecznym warunkiem jest pomyślne przejście kwalifikacji na wyjazd zorganizowanej w macierzystej uczelni.

Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej.

Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz oczywiście także możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z macierzystą uczelnią.

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić “Porozumienie o programie zajęć” na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią macierzystą.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).  

Więcej informacji można znaleźć w informatorze o Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów zamieszczonym na stronie Narodowej Agencji oraz na stronie Komisji Europejskiej.

To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także ze skalą ECTS. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni goszczącej.Na podstawie wykazu uczelnia macierzysta decyduje po Twoim powrocie o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i przepisaniu uzyskanych przez Ciebie ocen z egzaminów.

Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS. 

Tak. Jest to podstawowy wymóg programu Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów na uczelni macierzystej. Dlatego studia na uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju.

Gwarancją uznania okresu studiów za granicą jest podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement, LA). Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się koordynatorem wydziałowym lub uczelnianym.

O zaliczeniu decyduje ostatecznie wydział macierzysty po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię zagraniczną.  Program zajęć w uczelni zagranicznej powinien być tak dobrany, aby unikać większych róznic programowych. Jeżeli nie da się uniknąć pewnych rozbieżności w programie zajęć, muszą być one określone przed wyjazdem, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie w formie przyjętej w regulacjach uczelnianych dotyczących toku studiów.  Jeżeli LA zakłada uzyskanie większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia trymestru /semestru/ roku, to przed wyjazdem trzeba uzgodnić, w jaki sposób zostaną uznane punkty „dodatkowe”.

Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). W nawiązaniu kontaktu pomogą Ci osoby odpowiedzialne za program Erasmus w Twojej uczelni albo koordynator wydziałowy.

Tak, osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym są uprawnione do ubiegania się o wyjazd Erasmusa.

Studenci studiów doktoranckich na uczelniach, które uczestniczą w Erasmusie ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów magisterskich. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach.

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus: Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń.

Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.

Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą. 

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Każda uczelnia ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie wskazówek Agencji Narodowej i tekstu umowy przykładowej. Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus.

Poza podpisaniem tych dokumentów należy również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię/wydział.

Ubezpieczenie

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.

Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w zyciu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w dziale odpowiedzialnym za ten program.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmusa. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

 • Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.
 • Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć na stronach uczelni albo wydziału.
 • Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC - Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej znanych, przeznaczone dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs.Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na naszej stronie oraz na stronie Komisji Europejskiej, gdzie dostępny jest także wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach.

Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego w Twojej uczelni przed wyjazdem (jeżeli takie kursy są organizowane) lub już za granicą w uczelni przyjmującej. Celem kursu może być polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny albo przygotowanie językowe w zakresie języka mniej rozpowszechnionego, jeżeli wyjeżdżasz do kraju, w którym mówi się takim językiem. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie. 

Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na wyjazdy Erasmusa. Język obcy, w którym zamierzasz studiować musisz znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w zajęciach. Pamiętaj, że będziesz zdawać egzaminy także w tym języku.