Współorganizowanie zagranicznych praktyk dla studentów

W programie Erasmus szkoły wyższe mogą wysyłać studentów na praktyki do przedsiębiorstw, organizacji, instytucji szkoleniowych lub badawczych w innych krajach uczestniczących w programie. Uczelnie mogą w tym celu tworzyć konsorcja, których celem będzie wspólne pozyskiwanie miejsc odbywania zagranicznych praktyk i wspólne organizowanie wyjazdów studentów.

W skład konsorcjum wchodzą uczelnie posiadające rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (która umożliwia ubieganie się o fundusze na praktyki), a dodatkowo mogą wejść w ich skład partnerzy nieakademiccy posiadający osobowość prawną w Polsce (np. przedsiębiorstwa posiadające partnerów za granicą, izby handlowe, izby przemysłowe, izby branżowe itp.).

Warunki ubiegania się o fundusze na organizację praktyk zagranicznych przez instytucję nieakademicką (pośredniczącą)

Konsorcjum wyznacza swojego koordynatora, który jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o fundusze do Narodowej Agencji. Przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji koordynator konsorcjum musi podpisać porozumienie/listy intencyjne z uczelniami (co najmniej z jedną szkołą wyższą), które będą korzystać z jego pośrednictwa w wysyłaniu studentów na praktyki zagraniczne. 

We wniosku na dany rok akademicki koordynator podaje nazwy polskich szkół wyższych wchodzących w skład konsorcjum i określa liczbę wyjazdów, o których dofinansowanie ubiega się w tym roku. 

Koordynator konsorcjum powinien mieć doświadczenie w organizowaniu praktyk za granicą. Będzie ono jednym z kryteriów oceny wniosku. 

Składając wniosek, instytucja koordynująca wnioskuje jednocześnie o przyznanie Erasmus Placement Certificate.

Fundusze

Na co są przyznawane środki z programu Erasmus?

Przyznana kwota obejmuje środki na stypendia dla studentów oraz zryczałtowaną sumę na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem praktyk. Koordynator konsorcjum będzie odpowiedzialny za wypłatę stypendiów studentom.

Koordynator będzie rozliczać się z kwoty otrzymanej na organizację praktyk na podstawie rzeczywistej liczby wysłanych osób.

Jak wnioskować o fundusze?

Wniosek o fundusze na organizację praktyk należy składać do Narodowej Agencji Programu Erasmus. Termin składania wniosków przypada w marcu danego roku. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania jest dostępny na stronie internetowej Narodowej Agencji miesiąc przed terminem.

Terminowe złożenie wniosku do Narodowej Agencji jest warunkiem przyznania funduszy na organizację praktyk i stypendia dla studentów oraz uzyskania Erasmus Placement Certificate.

Umowa dotycząca organizacji zagranicznych praktyk dla studentów

Z kim i kiedy podpisywana jest umowa?

Jeśli wniosek o fundusze na organizację praktyk dla studentów zostanie zaakceptowany przez Narodową Agencję, z koordynatorem konsorcjum zostanie podpisana umowa o realizacji działań Erasmusa w danym roku akademickim. Stronami umowy będą koordynator konsorcjum i Narodowa Agencja.

Co zawiera umowa?

W umowie zostaną określone zasady prowadzenia i rozliczania działań finansowanych z budżetu programu Erasmus, w tym m.in. kryteria formalne obowiązujące podczas realizacji wyjazdów studentów oraz zasady wypłacania stypendiów studentom wysyłanym na praktykę.  

Podsumowanie najważniejszych informacji

  • Instytucja, która zamierza pełnić rolę koordynatora konsorcjum powstałego w celu organizacji zagranicznych praktyk dla studentów polskich uczelni i ubiegać się o środki z programu Erasmus, musi być oficjalnie zarejestrowana w Polsce. 
  • Praktyki dla studentów polskich uczelni mogą być organizowane tylko w instytucjach (firmach, organizacjach) znajdujących się w innych krajach biorących udział w programie Erasmus, to znaczy: w krajach UE, w czterech krajach EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria), w Chorwacji lub w Turcji. W programie Erasmus praktyki nie mogą być organizowane w krajach innych niż wyżej wymienione.
  • Fundusze na realizację praktyk dla studentów otrzymuje koordynator konsorcjum.
  • Przed złożeniem wniosku o fundusze koordynator musi podpisać porozumienie z uczelniami, które będą korzystać z pośrednictwa konsorcjum w organizowaniu praktyki dla studentów za granicą. Listy intencyjne uczelni, które zdecydują się na współpracę z w ramach konsorcjum muszą być dołączone do wniosku o dofinansowanie.
  • Wniosek o fundusze należy składać do Narodowej Agencji w wymaganym terminie i na obowiązującym formularzu.

Zainteresowane instytucje zapraszamy do działu Konkursy wniosków.