Jak wziąć udział w programie?

Mimo że głównymi beneficjentami programu Erasmus są uczelnie, ich studenci i pracownicy, w programie tym mogą także uczestniczyć inni partnerzy  współpracujący ze szkołąmi wyższymi: przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, organy władz państwowych i lokalnych, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje kultury, placówki służby zdrowia i inne podmioty gospodarcze.

Partnerzy pozaakademiccy mogą się włączyć w działania programu Erasmus poprzez:

  • przyjmowanie na praktyki zagranicznych studentów Erasmusa,
  • współorganizowanie praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach dla studentów polskich uczelni,
  • goszczenie pracowników zagranicznych uczelni; celem przyjazdu pracownika uczelni z innego kraju jest udział w szkoleniu (pracownik uczelni jest odbiorcą szkolenia), wymiana doświadczeń, sprawdzenie teoretycznych rozwiązań w praktyce itp.,
  • wysłanie swojego pracownika na uczelnię zagraniczną - na jej zaproszenie - w celu przeprowadzenia tam cyklu zajęć dla studentów,
  • udział w projektach wielostronnych (np. dotyczących poprawy współpracy uczelni z przemysłem, tworzenia innowacyjnych programów kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku pracy itp.).

Warunkiem udziału partnerów nieakademickich w Erasmusie jest zawarcie ze szkołami wyższymi umów lub porozumień dotyczących konkretnych przedsięwzięć. 

W programie Erasmus mobilność zawsze ma charakter międzynarodowy - dotyczy instytucji zlokalizowanych w dwóch różnych krajach uczestniczących w programie Erasmus.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • Szwajcaria,
  • 2 kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja.

Obszary współpracy uczelni z instytucjami nieakademickimi określone zostały w Decyzji nr 1720/2006/EC ustanawiającej program „Uczenie się przez całe życie” w latach 2007-2013, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) i obowiązuje od 14 grudnia 2006 roku. Tekst dokumentu jest zamieszczony w portalu Komisji Europejskiej.

Zasady realizacji poszczególnych działań przez uczelnie i instytucje partnerskie w programie Erasmus są określone w "Zaproszeniu do składania wniosków" oraz "Przewodniku dla wnioskodawców programu „Uczenie się przez całe życie” obowiązujących dla danego konkursu wniosków

Instytucja nieakademicka zainteresowana współpracą ze szkołami wyższymi w ramach programu samodzielnie poszukuje partnerów wśród polskich i/lub europejskich uczelni, posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (współpraca w ramach Erasmusa jest możliwa tylko z uczelniami posiadającymi Kartę). Przed podpisaniem i złożeniem listu intencyjnego (który może obejmować organizowanie praktyk dla studentów i/lub udział w projektach) należy rozważyć realne możliwości wykonania podejmowanych zobowiązań.

Instytucja nieakademicka zainteresowana współpracą ze szkołami wyższymi powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus. Powinna również określić stopień możliwego zaangażowania w realizację działań programu. Fundusze z budżetu programu Erasmus mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu dofinansowania, a nie pełnego finansowania współpracy uczelni z innymi instytucjami.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania zakładki Aktualności na naszej stronie internetowej.