Przyjmowanie zagranicznych studentów na praktyki

Informacje ogólne

W ramach programu Erasmus organizacje i instytucje o różnym profilu mogą przyjmować zagranicznych studentów na praktyki. Możliwe jest przyjmowanie jedynie studentów uczelni zagranicznych (nie krajowych), ponieważ w Erasmusie finansowana jest międzynarodowa mobilność studentów.

Praktyka oferowana studentowi powinna być związana z jego dziedziną studiów; często stanowi ona integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa). Pobyt studenta na praktyce programu Erasmus może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Ulotka ogólna na temat praktyk w Erasmusie

Finansowanie praktyki

Student otrzymuje stypendium ze swojej uczelni macierzystej, instytucja przyjmująca nie ma więc obowiązku zapewnienia mu wynagrodzenia (chociaż może je przewidzieć - np. jako czynnik motywujący). Instytucja powinna jednak przewidzieć różne inne formy wsparcia dla studenta (co na pewno przyciągnie kolejnych praktykantów), np. kieszonkowe, ubezpieczenie studenta na czas trwania praktyki od OC (jeżeli dotyczy), pomoc w znalezieniu zakwaterowania itp.

Dokumenty

Przed wyjazdem na stypendium student podpisuje ze swoją uczelnią macierzystą umowę, która ustala m.in. planowany czas trwania praktyki, wysokość stypendium wypłacanego przez uczelnię, sposób jego wypłaty, termin w jakim należy się rozliczyć z wyjazdu, itp.

Instytucja przyjmująca i uczelnia macierzysta studenta nie muszą podpisywać specjalnej dwustronnej umowy o współpracy, ale zalecane jest podpisanie listu intencyjnego, w którym strony umawiają się co do warunków współpracy (czas trwania współpracy, liczba praktykantów, czas trwania praktyki, dziedzina akademicka, wymagania stron itp.). Ustalając zasady współpracy instytucja przyjmująca powinna poinformować uczelnię o ewentualnych dodatkowych warunkach, np. wymóg, by student posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dokumentem wymaganym w programie Erasmus jest Porozumienie o programie zajęć (Training Agreement), które musi zostać podpisane przez wszystkie trzy strony: uczelnię, istytucję przyjmującą i studenta. Jest ono ustalane dla każdego studenta indywidualnie na etapie planowania pobytu na praktyce. W porozumieniu określa się program i przebieg praktyki. Dokument ten jest podstawą późniejszego uznania i zaliczenia praktyki przez macierzystą uczelnię studenta. 

Załącznikiem do porozumienia jest "Karta jakości praktyki Erasmusa" (Quality Commitment, dodane na końcu dokumentu "Porozumienie o programie praktyki"), która określa obowiązki trzech stron umowy, tzn. instytucji przyjmującej, uczelni macierzystej i studenta. Na zakończenie pobytu instytucja przyjmująca wystawia potwierdzenie odbycia praktyki. W potwierdzeniu należy podać m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz jej ocenę.

Instytucja przyjmująca może także podpisać umowę dwustronną ze studentem, ale nie jest to wymogiem programu.

Jak pozyskać zagranicznych praktykantów?

Instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem zagranicznego studenta (lub studentów) na praktykę mają kilka możliwości:

  • mogą skontaktować się z uczelniami w swoim regionie i przesłać do nich ofertę praktyk (najlepiej po angielsku) z prośbą o jej przekazanie  uczelniom zagranicznym współpracującym z nimi w ramach Erasmusa;
  • przesłać gotową ofertę praktyk w j. obcym do Narodowej Agencji z prośbą o jej przesłanie do narodowych agencji Erasmusa w innych krajach, które przekażą ofertę uczelniom;
  • samodzielnie kontaktować się z wybranymi uczelniami zagranicznymi uczestniczącymi w programie Erasmus i przekazać im swoją ofertę dla studentów.

Co powinna zawierać oferta - przykładowy formularz

Od listopada 2011 roku Narodowa Agencja gromadzi zapytania od zagranicznych studentów poszukujących praktyk w Polsce. Instytucje zainteresowane przyjęciem praktykanta mogą więc także wysłać do Narodowej Agencji pytanie o ewentualne zgłoszenia studentów poszukujących praktyk w danej dziedzinie
(erasmus [at] frse.org.pl).