Jak wziąć udział w programie?

Możliwości oferowane pracownikom uczelni w programie Erasmus

  • Wyjazdy zagraniczne

- do szkół wyższych w innych krajach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów – oferta dla nauczycieli akademickich;

- do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń) – oferta dla wszystkich pracowników uczelni.

  • Współpraca w projektach typu kurs intensywny Erasmusa (Intensive Programmes - IP) - udział nauczycieli akademickich w przygotowaniu i prowadzeniu kursów intensywnych - zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.
  • Udział  w projektach wielostronnych (Multilateral projects), dotyczących np. rozwoju współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, zwiększania dostępu do szkolnictwa wyższego, likwidowania barier ograniczających mobilność, odernizacji programów kształcenia, rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększania innowacyjności kształcenia, zacieśniania związków między kształceniem i badaniami.
  • Współpraca w ramach sieci akademickich (sieci to projekty o ogólno-europejskim zasięgu, realizowane przez liczną grupę partnerów. Każda sieć stanowi rodzaj międzynarodowego forum wymiany doświadczeń w wybranej dyscyplinie akademickiej).

Pracownicy jakich szkół wyższych mogą uczestniczyć w programie Erasmus?

Pracownik uczelni może korzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus, jeżeli zatrudniająca go szkoła wyższa uczestniczy w tym programie tj. posiada Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską, i w danym roku akademickim podpisała z Narodową Agencją umowę obejmującą wyjazdy pracowników.

W Erasmusie mogą współpracować szkoły wyższe z krajów członkowskich UE, z czterech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, a także z Chorwacji i Turcji.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa?

O wyjazd można się ubiegać tylko w miejscu zatrudnienia. To szkoły wyższe wnioskują o fundusze na wyjazdy pracowników, prowadzą kwalifikację kandydatów, określają wysokość stypendium i wypłacają je. Termin składania wniosków określa uczelnia.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez Państwa uczelnię udzieli uczelniany lub wydziałowy koordynator programu Erasmus oraz  pracownicy działu współpracy z zagranicą.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Stawki obowiązujące w programie "Uczenie się przez całe życie" podane są w dokumencie "Zaproszenie do składania wniosków" (na dany rok akademicki).

Koszty podóży: z programu Erasmus mogą być pokryte rzeczywiste koszty podróży do wysokości maksymalnych stawek ustalonych w wyżej podanym dokumencie.

Koszty utrzymania (i ubezpieczenia) nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek obowiązujących w programie.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.