Nauczyciele akademiccy

Wyjazdy w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Możliwości oferowane nauczycielom akademickim w Erasmusie

Program Erasmus oferuje pracownikom naukowo-dydaktycznym następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments);
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. Staff training mobility);
  • udział w projektach typu „Kurs intensywny”  (Intensive Programme – IP; współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
  • udział w projektach wielostronnych (Multilateral Projects), dotyczących np. rozwoju współpracy między uczelniami, a środowiskiem pozakademickim (przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi itp.), modernizacji programów kształcenia, rozwoju potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni itp.;
  • udział w sieciach Erasmusa;
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

Ulotka dla pracowników uczelni

Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z wyjazdu?

O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest - w zależności od typu wyjazdu - ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme)  albo „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme), uzgodnionego z instytucją przyjmującą.

Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy powinny być traktowane priorytetowo. Uczelnie mogą zastosować dodatkowe kryteria spójne z własną polityką doskonalenia zawodowego pracowników.

Zalecane jest także preferencyjne traktowanie pracowników etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

Wyjazdy do szkół wyższych za granicą w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste szkoły (wydziały) podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty).

Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych

Nauczyciele akademiccy mogą także wyjeżdżać do partnerskich szkół wyższych albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego, a instytucją goszczącą.