Pracownicy niedydaktyczni

Możliwości udziału w Erasmusie

Program Erasmus oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia/w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility);
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions); 
  • udział w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, wspierających rozwój mobilności, modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania) itp.

Ulotka dla pracowników uczelni

Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z wyjazdu?

O wyjazd w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme), uzgodnionego z instytucją przyjmującą.

Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy powinny być traktowane priorytetowo. Uczelnie mogą zastosować dodatkowe kryteria spójne z własną polityką doskonalenia zawodowego pracowników.

Zalecane jest także preferencyjne traktowanie pracowników etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

Wyjazdy do zagranicznych instytucji na szkolenia

Wyjazdy na szkolenia zostały wprowadzone w programie Erasmus w roku 2007/08. Dzięki temu typowi mobilności wszyscy pracownicy uczelni mają obecnie możliwość wyjazdu do zagranicznej instytucji, uczelni lub przedsiębiorstwa na okres od 5 dni do 6 tygodni w celu podniesienia własnych kwalifikacji.

Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać na szkolenia, warsztaty, którkie wizyty typu "work shadowing" do partnerskich szkół wyższych, instytucji, organizacji lub firm za granicą.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Work plan) przygotowany przez pracownika uczelni. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika uczelni).

Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe

Wiele uczelni organizuje również tygodnie szkoleniowe (international training weeks), w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników zagranicznych szkół wyższych. Ich celem jest prezentacja różnych form rozwoju współpracy międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń. Informacje na temat niektórych tygodni szkoleniowych organizowanych przez uczelnie zagraniczne są zamieszczane w strefie uczelni (propozycje współpracy).