Jak wziąć udział w programie?

Możliwości udziału w Erasmusie

Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta;
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta.

Można wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę. Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą uczestniczyć w kursach intensywnych Erasmusa – jeżeli w danym projekcie tego typu bierze udział ich wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa.

Ulotka dla studentów

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

O wyjazd w ramach Erasmusamoga się ubiegać:

  • studenci uczelni, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzą wymianę studentów,
  • studenci zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora.

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się  o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu. 

Udział doktorantów

Studenci studiów doktoranckich na uczelniach, które uczestniczą w Erasmusie ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów magisterskich. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach.

Udział studentów wieczorowych i zaocznych

O wyjazd w ramach Erasmusa mogą sie także ubiegać osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym.

Gdzie ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą. 

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja.

Na jakie uczelnie można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła sie przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiortswo/instytucja przyjmująca musi podpisać dokument "Porozumienie o programie praktyki" (Training agreement).

Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. 

Na jak długo można wyjechać na praktykę?

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów na studia - na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.