Wyjazdy na praktyki

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). 

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki.

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

Wyjazdy na praktyki mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnię albo przez konsorcjum, którego członkowie zawierają porozumienie w celu pozyskania miejsc do odbywania zagranicznej praktyki dla swoich studentów. W skład konsorcjum mogą wchodzić, poza uczelniami, także instytucje pozaakademickie posiadające osobowość prawną w Polsce (rolą takich instytucji jest wspieranie uczelni zgrupowanych w konsorcjum w wyszukiwaniu miejsc odbywania praktyki). Jeden z członków konsorcjum (uczelnia lub instytucja nieakademicka) pełni rolę koordynatora.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa?

Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia - centralnie albo na poszczególnych wydziałach. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje na temat Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.

Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Twoja uczelnia macierzysta. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną. Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o praktykę w ramach Erasmusa. Rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Kryteria oceny kandydatów

Podstawowym kryterium jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka - albo języka, który jęst wymagany w instytucji przyjmującej. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa musisz znać dany język obcy w takim stopniu, aby móc brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji.

Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywność na uczelni, motywację itp. Pewne kryteria może także określić instytucja przyjmująca na praktyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w uczelnianej jednostce zajmującej się programami międzynarodowymi.\

Obowiązki praktykanta

Obowiązki te określa dokument „Karta jakości praktyki Erasmusa” (Quality Commitment) - załącznik do "Porozumienia o programie praktyki" (Training Agreement) podpisywanego przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta .

Udział doktorantów

Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów pierwszego i drugiego stopnia. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów.

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program praktyki w instytucji zagranicznej. Praktyka musi zostać uznana i zaliczona przez macierzystą uczelnię (o ile zostanie zrealizowany ustalony program).

Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement contract) i Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (albo z firmą pośredniczącą). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). 

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.

Ubezpieczenie

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.  

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!