Kursy intensywne

Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. Projekt typu kurs intensywny powinien być przygotowany co najmniej przez 3 uczelnie/ instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Większa liczba uczelni/ instytucji partnerskich reprezentująca większą liczbę krajów uczestniczących w programie zapewnia większy wymiar europejski projektu i zwiększa jego szanse na pozytywną ocenę. W kursie powinno uczestniczyć od 10 do 60 studentów.

Kurs intensywny może trwać minimalnie 10 kolejnych dni zajęć dydaktycznych związanych z tematyką kursu  (minimalnie 6 godzin zajęć każdego dnia), a maksymalnie 6 tygodni. Może to być działanie jednorazowe, zorganizowane tylko w jednym roku, bądź powtarzane przez kilka lat (maksymalnie przez 3 kolejne lata). W przypadku projektów dwu- lub trzy-letnich  należy pamiętać, że każdego roku kurs powinien być skierowany do innej grupy studentów. Kurs może być zorganizowany w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia kolejnego roku.

Fundusze przyznane na realizację kursu intensywnego mogą być wykorzystane na:

 • podróż i utrzymanie uczestniczących w kursie nauczycieli i studentów z uczelni partnerskich, przybyłych z innej miejscowości lub z innego kraju (w stosunku do miejsca organizacji kursu);
 • organizację kursu - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu.

Jedna z uczelni, wchodzących w skład konsorcjum, pełni funkcję koordynatora projektu. Zarówno uczelnia koordynująca, jak i inne uczelnie biorące udział w projekcie muszą posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa do Narodowej Agencji w swoim kraju wniosek
o dofinansowanie kursu intensywnego. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany i zapadnie decyzja o jego finansowaniu, NA podpisze umowę finansową z uczelnią-koordynatorem projektu. Koordynator projektu będzie zobowiązany do:

 • kierowania pracami projektu zgodnie z opracowanym planem działania i w ścisłej współpracy ze wszystkimi instytucjami partnerskimi;
 • zarządzania finansami projektu zgodnie z zasadami sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczelni partnerskich;
 • sporządzania merytorycznych i finansowych sprawozdań określonych w podpisanej z NA umowie;
 • rozliczenia się z Narodową Agencją z wykorzystania otrzymanych funduszy w imieniu całego konsorcjum.

Kurs intensywny nie musi odbywać się w uczelni koordynującej, może być zorganizowany w innej uczelni partnerskiej, a nawet w innym kraju. Jednak i wtedy uczelnia koordynująca pozostaje odpowiedzialna za realizację inicjatywy, prawidłowe wykorzystanie fuduszy i składanie sprawozdań do Narodowej Agencji. Kurs powinien mieć pełne poparcie odpowiedniego wydziału uczelni, w której się odbywa; nauczyciele i studenci z tej uczelni muszą mieć możliwość udziału w kursie.

Kompendia projektów typu kurs intensywny, które były i są prowadzone przez europejskie szkoły wyższe są opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Kursy intensywne, które w latach 2007/2008 -2009/2010 koordynowały polskie szkoły wyższe, zostały przedstawione w publikacji Narodowej Agencji pt. „Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008 - 2009/2010 – kompendium”.

Każdego roku Komisja Europejska przedstawia w dokumentach "Przewodnik programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP)" (LLP Guide) i "Zaproszenie do składania wniosków" (General Call for Proposals) informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie i priorytety dla poszczególnych programów. Opracowując koncepcję projektu uczelnia powinna zapoznać się z zasadami i priorytetami, jakie będą obowiązywały w programie w danym roku.

Ostatni konkurs wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie" odbył się w marcu 2013 roku (termin składania wniosków o dofinansowanie projektów typu kurs intensywny dla roku 2013/2014 upłynął 8 marca 2013). 
Informacje archiwalne o konkursie w roku 2013 są dostępne w sekcji "Konkursy wniosków".

Projekt powinien:

 • mieć jasno zdefiniowany, konkretny i realistyczny cel;
 • konkretnie przedstawiony program dydaktyczny;
 • jasno określoną grupę docelową oraz role poszczególnych uczelni i innych uczestniczących instytucji;
 • zdefiniowane metody wspólnej pracy oraz jej efekty;
 • konkretnie zdefiniowane rozwiązania w obszarze wykorzystania i upowszechniania rezultatów.

Dodatkowo szansę pozytywnej oceny projektu zwiększa:

 • tematyka kursu intensywnego, która wykracza poza obszary standardowo oferowane podczas zajęć w uczelniach uczestniczących w działaniu;
 • przyczynianie się kursu do propagowania wiedzy w dziedzinach, w których szybko następuje postęp i w dziedzinach nowych - proponowanie nowych rozwiązań w kategoriach możliwości uczenia się, rozwijania umiejętności/ podnoszenia kwalifikacji, dostępu do informacji dla uczestniczących studentów i nauczycieli oraz promowanie elementu doskonalenia programu nauczania - zasada innowacyjności;
 • zintegrowanie kursu intensywnego z programem studiów uczestniczących studentów, w tym pełne uznanie osiągnięć studentów przez uczelnię macierzystą (np. jako specjalistyczne zajęcia fakultatywne);
 • zapewnienie oceny kursu przez jego uczestników (na przykład poprzez ankietę wypełnianą przez uczestniczących studentów i nauczycieli);
 • racjonalny stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, który powinien gwarantować aktywny udział w zajęciach (proponowana proporcja: 1 nauczyciel na 5 studentów).