Wizyty przygotowawcze

Informacje archiwalne:

Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wizyty przygotowawczej w roku 2013 została zamknięta.

Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form:

  1. indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w Programie "Uczenie się przez całe życie";
  2. udział w seminarium kontaktowymzorganizowanym przez Narodową Agencję, mającym na celu znalezienie partnera dla realizacji przyszłego projektu.

Jest to akcja zarządzana przez Narodową Agencje, tzn. wnioski o dofinansowanie należy składać do Narodowej Agencji w swoim kraju, która dokonuje selekcji. Następnie Narodowa Agencja podpisuje umowę z beneficjentem, dokonuje płatności dofinansowania oraz ostatecznego rozliczenia wizyty. 

Terminy składania wniosków: 5 tygodni przed wyjazdem 
(nie ma ustalonego stałego terminu, wnioski składane są na bieżąco w zależności od terminu wizyty).

Informacja o wynikach: około 2 tygodnie po terminie składania wniosków

Czas trwania wizyty: minimum 1 dzień, maksimum 5 dni

Wizyty mogły odbywać się w terminie: od 1 stycznia 2013 do 7 marca 2013 

Dofinansowanie można było uzyskać na:

  1. koszty podróży - podróż na miejsce odbycia wizyty oraz z powrotem według określonych stawek na podróż;
  2. koszty utrzymania - w przypadku indywidualnej wizyty - według stawek ryczałtowych na utrzymanie dla kraju przyjmującego.
  3. opłatę za udział w seminarium kontaktowym - w wysokości ustalonej przez organizatora.
  4. koszty wynikające ze specjalnych potrzeb związanych np. z niepełnosprawnością - w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie z NA.

Instytucje uprawnione do wnioskowania: szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa, przedsiębiorstwa i inne organizacje

UWAGA: Zgodnie z zapisem we wniosku opracowanym przez Komisję Europejską dla roku 2012 należy uwzględnić, że żadne zmiany do wnioskowanego budżetu nie będą akceptowane oraz, że nie są dopuszczalne żadne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

Informacje nt. konkursu wniosków w roku 2012 dostępne są w sekcji "Konkursy wniosków", dział: Wizyty przygotowawcze oraz na stronie www.pv.org.pl

Informacji na temat wizyt przygotowawczych Erasmusa udziela pani Renata Decewicz (email: renata.decewicz@frse.org.pl; tel. 22 46 31 243)