Kursy językowe EILC

W programie "Uczenie sie przez całe życie" - Erasmus - do roku akademickiego 2013/14 - instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym jednostki uczelniane) mogły ubiegać się o dofinansowanie organizacji kursów EILC (Erasmus Intensive Language Courses) dla zagranicznych studentów Erasmusa przyjeżdżających do Polski.

Udział w kursie EILC umożliwiał uczestnikom nabycie podstawowej znajomości języka polskiego (kursy dla początkujących) lub poprawę znajomości języka (kursy dla średnio zaawansowanych). Wymaganym elementem kursów był też program kulturalno-poznawczy obejmujący m.in. wykłady z wiedzy o Polsce (wybrane zagadnienia), zajęcia warsztatowe, zwiedzanie interesujących miejsc w regionie itp.

Jeden kurs prowadzony był dla grupy liczącej ok. 15 osób. Dany ośrodek mógł przeprowadzić jeden lub więcej kursów. W wyniku konkursu wniosków wyłanianych było od kilku do kilkunastu organizatorów kursów EILC w Polsce. Na przeprowadzenie kursu przysługiwała organizatorowi kwota ryczałtowa określona w danym roku.

Wnioski były składane do Narodowej Agencji Programu "Uczenie sie przez całe życie" - Erasmus.

UWAGA! W programie Erasmus+ czyli począwszy od roku akademickiego 2014/15 kursy EILC nie będą już organizowane.

INFORAMCJE ARCHIWALNE

Konkurs wniosków 2013 r.

Termin składania wniosków upłynął 1 lutego 2013 r.:

Konkurs wniosków 2012 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie organizacji kursów EILC w roku akademickim 2012/13 upłynął
 3 lutego 2012 r.

Konkurs wniosków 2011