Wizyty przygotowawcze

Informacje ogólne

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Erasmus, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w zaproszeniu do składania wniosków.

Elementem zaproszenia jest przewodnik na rok 2013, gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m. in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących każdą akcję, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części II natomiast m. in. można znaleźć szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. fiszki).

Część Explanations by Action zawiera fiszki dotyczące wszystkich akcji we wszystkich programach Programu "Uczenie się przez całe życie".

Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wizyty przygotowawczej w roku 2013 została zamknięta.

Celem akcji było udzielenie pomocy instytucji, która zamierzały realizować działania w ramach programu Erasmus w znalezieniu odpowiednich instytucji partnerskich i przygotowaniu planu pracy celem opracowania formularza wniosku na projekt/partnerstwo/sieć.

Każda organizacja/instytucja planująca ustanowienie współpracy tego typu mogła wnioskować o dofinansowanie, które umożliwiało pracownikom odbycie wizyty przygotowawczej. Wizyta mogła przybrać jedną z poniższych form:

 • indywidualna wizyta w instytucji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie";
 • udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję, które ma na celu znalezienie partnera. Narodowa Agencja udziela na życzenie szczegółowych informacji na temat seminariów.

Wizyta przygotowawcza umożliwiała spotkanie potencjalnych partnerów w celu

 • zdefiniowania celów, założeń i metodologii przyszłej współpracy np w zakresie mobilności, projektu lub sieci;
 • zdefiniowania ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów, którzy chcą współpracować, przygotować i złożyć projekt w ramach działań scentralizowanych programu Erasmus;
 • opracowania planu pracy przyszłej współpracy, projektu lub sieci, z uwzględnieniem metod monitorowania, ewaluacji i upowszechniania;

INFORMACJE ARCHIWALNE:

Wnioskowanie w roku 2013

Termin składania wniosków: 5 tygodni przed planowaną wizytą przygotowawczą lub seminarium

Kolejne etapy procesu aplikowania:

 1. Zapoznanie się z priorytetami krajowymi.
 2. Wybór konkretnej organizacji goszczącej / zaplanowanie programu wizyty.
 3. Ustalenie terminu wizyty.
 4. Wypełnienie wniosku. Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości dofinansowania. Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wizycie, w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do wniosku, gdyż po  jego zaakceptowaniu przez Narodową Agencję, żadne zmiany nie będą już możliwe.
 5. Złożenie dokumentów do Narodowej Agencji

 W roku 2013 wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się w dwóch etapach:

 1. Złożenie wniosku on-line, przy użyciu specjalnego formularza zwanego eForm;
 2. Wydrukowanie, podpisanie i przesłanie oryginału i dwóch kopii wniosku złożonego on-line. Złożone dokumenty odpowiednio wypełnione i podpisane przez prawnego przedstawiciela uczelni stanowią podstawę do rozpoczęcia selekcji.

Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 9.2.0 lub nowsza oraz połączenie z Internetem.

Dokumentacja wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą:

Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji listem poleconym (do jednej koperty prosimy wkładać dokumentację dotyczącą tylko jednego wniosku o dofinansowanie, prosimy nie bindować, ani nie oprawiać dokumentacji):

 1. Oryginał wniosku i dwie kopie - wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania uczelni i opatrzony pieczęcią uczelni.
 2. Zaproszenie od organizatora dotyczące seminariów kontaktowych
 3. Aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru (jeśli dotyczy) i ewentualnie inne właściwe dokumenty informujące o prawnym statusie organizacji, osobach prawnie upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji oraz o charakterze działalności (np. wyciąg z KRS - wymóg przesłania aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru nie dotyczy organizacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mają obowiązku wpisu do właściwego rejestru, np. gmina). Wyciąg powinien mieć datę pobrania nie starszą niż trzy miesiące. W przypadku braku któregokolwiek elementu z powyżej wymienionej dokumentacji, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. 

Decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście.

Adres Narodowej Agencji:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
dopisek „WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA ERASMUSA”

Dokumenty do pobrania