System punktowy ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych poza uzelnią macierzystą. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).  

Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus - okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, mimo że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej.

System ECTS sam w sobie nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów, ponieważ są to kwestie związane z jakością kształcenia, do których system ECTS się nie odnosi.

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu następujących "narzędzi":

  • punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom;
  • "Katalog przedmiotów" przedstawiający dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć)
  • "Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement) przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć "Wykaz zaliczeń" opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej);
  • "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS; wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca; uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.